Frederiksberg


Gammel Kongevej 109
Frederiksberg, DK-1850

Monday-Friday: 07.30-18.00
Saturday-Sunday: 08.00-17.00

Holmen


Galionsvej 41,
Copenhagen DK-1437

Open every day from 08:00-18:00